Posted in Learn, RU-SreeSaket

Sisaket Ram; the 2nd


Homework CVE208 Engineering Geology

 Assignment # 1 การใช้ google earth free edition สำหรับการศึกษาข้อมูลพื้นผิว

1. หาตำแหน่งบ้านพักหรือที่ทำงาน …อ่านพิกัดแบบ UTM lat, long, หาระดับ ปักหมุด

2. นครวัด ศึกษาการวางผัง ประมาณ พท.นครวัด

3. ศึกษาพื้นที่ชายแดนฝั่งแม่น้ำโขง– ตำแหน่ง สร้างสะพาน– เขื่อนที่กั้นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขง

4. เลือกพื้นที่ชายฝั่งทำรูปตัดจากพื้นที่ฝั่งไปถึงริมทะเลโดยประมาณ มีระยะในแนวราบอย่างน้อยที่สุด 200 เมตร

Advertisements