Ram

This channel is for Ramkhamhaeng  Friends, Sukhothai, Sisaket and Huamag.

รายชื่อนศ.ที่ส่งงาน 23 พ.ย.2556

namelists2

แนะนำการบ้านที่จะส่งค่ะ

Contents

////////////////////////////////

17 November 2013,

2600 ปีครบวันปรินิพพานของท่านธรรมเสนาบดีสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวา วันเพ็ญเดือน 12 ขอน้อมนำธรรมปฏิบัติสู่ศาสนิกชนทุกท่าน

อ่านได้ตาม link http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=17&p=6

ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ใครๆ ไม่อาจให้ความโกรธหรือความประทุษร้าย เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เช่นกับสารีบุตรได้, ภิกษุทั้งหลาย จิตของสารีบุตรเช่นกับด้วยแผ่นดินใหญ่ เช่นกับเสาเขื่อนและเช่นกับห้วงน้ำใส”
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ว่า :- ปฐวีสโม โน วิรุชฺฌติอินฺทขีลูปโม ตาทิ สุพฺพโตรหโทว อเปตกทฺทโมสํสารา ร ภาวนฺติ ตาทิโน.

ภิกษุใด เสมอด้วยแผ่นดิน เปรียบด้วยเสาเขื่อน คงที่ มีวัตรดีมีกิเลสดังเปือกตมไปปราศแล้ว เหมือนห้วงน้ำปราศจากเปือกตม ย่อมไม่ (ยินดี) ยินร้าย, สงสารทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้คงที่.               แก้อรรถ                              เนื้อความแห่งพระคาถานั้น ดังนี้ :-
ภิกษุทั้งหลาย ชนทั้งหลายย่อมทิ้งของสะอาดมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นบ้าง ย่อมทิ้งของไม่สะอาดมีมูตรและกรีสเป็นต้นบ้าง ลงในแผ่นดิน. อนึ่ง เด็กเป็นต้น ย่อมถ่ายปัสสาวะบ้าง ย่อมถ่ายอุจจาระบ้าง รดเสาเขื่อน อันเขาฝั่งไว้ใกล้ประตูเมือง, แต่ชนทั้งหลายพวกอื่น ย่อมสักการะเสาเขื่อนนั้น ด้วยวัตถุมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้น, ในเพราะการทำนั้น ความยินดีหรือความยินร้าย ย่อมไม่เกิดแก่แผ่นดินหรือเสาเขื่อนนั่นแลฉันใด;
ภิกษุผู้ขีณาสพนี้ใดชื่อว่าผู้คงที่ เพราะความเป็นผู้ไม่หวั่นไหว ด้วยโลกธรรมทั้งหลาย ๘, ชื่อว่าผู้มีวัตรดี เพราะความที่แห่งวัตรทั้งหลายงาม,
ภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อชนทั้งหลายทำสักการะและอสักการะอยู่ ย่อมไม่ยินดีย่อมไม่ยินร้ายทีเดียวว่า “ชนเหล่านี้ย่อมสักการะเราด้วยปัจจัย ๔, แต่ชนเหล่านี้ย่อมไม่สักการะ ”
โดยที่แท้ ภิกษุผู้ขีณาสพนั้นย่อมเป็นผู้เสมอด้วยแผ่นดิน และเป็นผู้เปรียบด้วยเสาเขื่อนนั่นเอง. ก็ห้วงน้ำที่มีเปือกตมไปปราศแล้ว เป็นห้วงน้ำใสฉันใด; ภิกษุผู้ขีณาสพนั้น ชื่อว่ามีเปือกตมไปปราศแล้ว ด้วยเปือกตมทั้งหลายมีเปือกตม คือราคะเป็นต้น เพราะความเป็นผู้มีกิเลสไปปราศแล้ว ย่อมเป็นผู้ผ่องใสเทียว ฉันนั้น.
บทว่า ตาทิโน ความว่า ก็ชื่อว่าสงสารทั้งหลาย ด้วยสามารถแห่งการท่องเที่ยวไปในสุคติและทุคติทั้งหลาย ย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้น คือผู้เห็นปานนั้น.
ในเวลาจบเทศนา ภิกษุ ๙ พันรูปบรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ดังนี้แล.

*****************************

งาน อ่านแผนที่และใช้แผนที่เบื้องต้น

king (201)

  

N3

1382143707-714345img1-o

Credits to Chrome

17 พ.ย. 2556 ให้งานกลุ่ม ฝึกใช้ google earth สำหรับศึกษาพื้นที่เขื่อนใด ๆ งานกลุ่ม 3 คน ทำรายงานรูปแบบ power point save file เป็น pdf -ขนาด  1-3 Mb

มีเนื้อหาประกอบด้วย บทนำ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา ข้อคิดเห็น เสนอแนะ  โดยเลือกพื้นที่ศึกษาตามความสนใจ

ส่ง 24 น. 23 พ.ย.56

———– สำหรับงานที่ทำวันนี้ ผล-

– ส่งงานท้ั้งหมด 31 แผ่น ที่ส่ง ไม่ใส่หน่วยค่าความสูง ทำงานมาตราส่วนถูก 2 คน

ที่ต้องปรับปรุง คือความรับผิดชอบในการแจกเอกสารแก่เพื่อนผู้เข้าเรียน

— ให้เอกสารไป 30 ชุด ส่งงาน 31 แผ่น มีจำนวน 5 แผ่นไม่ใช่ เอกสารที่แจกชม.แรก course outline และแผนที่ ภูมิประเทศ– เอกสารหายไป 4 ชุด

ดังนั้นจึงขอหักคะแนนความรับผิดชอบของห้อง

//////////////////////////////////////////////////////////////

10 พ.ย. 2554

น.ศ.ราม ฯศรีษะเกษสอบ midterm CVE 208 วันที่ 12 พ.ย. 2554 อนุญาตให้นำเอกสารเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสอบได้

////////////////////////////////////////////////////

29 ตุลาคม 2554

Greeting all,

นศ.รามวิทยาเขตศรีษะเกษ ที่ลงเรียน CVE 208 ให้ นำ Notebook ไปเรียนในชม.เรียนด้วยค่ะ โดย
1.ให้ลงโปรแกรม google earth แล้วให้ศึกษาสภาพภูมิประเทศของพื้นที่จังหวัดศรีษะเกษและพื้นที่เขื่อน อ่างเก็บน้ำ และข้อมูลดาวเทียมจาก GISTDA ที่เป็น file KML ซึ่งดูพท.น้ำท่วม http://flood.gistda.or.th/ ให้ศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำชี ลุ่มเจ้าพระยา
2. ให้ Download File จาก http://www.4shared.com/file/vrtN2Czi/SlopeY3.html ซึ่งจะมี 2 โปรแกรมคือ Stereo-graphic  และ Ku-slope ให้ Install ลงในเครื่อง สำหรับ Ku Slope มี power point สำหรับให้ศึกษาก่อนค่ะ

หากไม่สะดวกอย่างไรขอให้แจ้งโดยส่ง comment ที่หน้า blog นี้นะคะ เริ่มทำงานด้วยกันเสาร์ที่ 29 ต.ค. 2554 ค่ะ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Center of Ramkhamhaeng University; Huamag

I did check the blog of RU students as the following.

http://korn5151000378.wordpress.com/ 1.นายทนง เกษตรโสภาพันธ์ 5151000378 2.นายวุฒิโชคพุ่มตาด 5051000478 3.นายภานุพงษ์ ปิงมา 5251000286
http://supereng2010.wordpress.com/กลุ่ม 5 set 2 (รุ่งอรุณ, กนกศักดิ์ , เอกสันต์
http://yotsavat.wordpress.com/- ยศวัฒน์
http://engfun.wordpress.com/บทเรียนจากธรณีพิบัติ/ – จิราพร& gang of four
http://civil5151000261.wordpress.com/assignment/บทความทางวิชาการเรื่อง 5151000261 กรรณิการ์ ลดาวัลย์วิวัฒน์ 5151002739 อาภรณ์ ทองพาส 5151500146 พนารัตน์ พิมภาลัย
http://sherbetkaocc38.wordpress.com/ ศิวาพร
http://wirach9000.wordpress.com/
http://toppotter01.wordpress.com/assingnment/  นายวุฒิโชคพุ่มตาด 5051000478
http://skisuk2.wordpress.com/  -ไพโรจน์ ส่งครบ
http://cve305group1num1.wordpress.com นายระพีพงษ์ ปัญญาคม รหัส 5151001954
http://dttgeology.wordpress.com นายอนันต์ อึ่งบำเหน็จ รหัส 5151002366
http://toei2275.wordpress.com นายศุภชัย สุขศรี รหัส 5151002275
http://tawansunshine.wordpress.comนายตะวัน กาฬดิษย์ รหัส 5151600524
http://a23265151000592.wordpress.comนายชิษณุพงศ์ ชูทอง รหัส 5151000592
http://geologyengineer.wordpress.com นาย จตุพล นครไธสง รหัส 5151002036
http://monestspeed.wordpress.com นายวัชรพล เถาโท รหัส 5151002812
http://buga1138.wordpress.com นายวิทยา ปานาราช รหัส 515100
http://tong1988.wordpress.com นายสุวัฒน์ บุญเปีย รหัส 5151001988
http://engrucve305.wordpress.com นายศักดิ์อรุณ ก่อเกียรติกาญจน์ รหัส 5151001095
http://maxcve305.wordpress.com   นายเชาวลิต ขวานเพ็ชร รหัส 5151000964

สมาชิก CVE305 ทุกคนหลายคนคงทราบข่าวเรื่อง อาการเบลอและไม่เจตนานำข้อสอบออกจากห้องของศุภชัย กันบ้าง และคงเป็นบทเรียนนึงที่เราจะช่วยเหลือกันอย่างไร เพราะไม่ได้เจตนา อาจารย์เห็นศุภชัย จีราพร และหลายๆคนตั้งใจเรียนพร้อมทำกิจกรรมเช่นทำงานค่ายอาสา ฯ เมื่อตอนเรียนเห็นแล้วก็ชื่นใจ และสิ่งดีๆที่ได้จากรามคำแหงเป็นสิ่งที่เตือนใจตลอดว่าหากมีโอกาสให้เราควรให้โดยไม่หวังตอบแทน ช่วงที่ชาววิศว ฯ รามไปทำค่ายที่ศรีษะเกษ อาจารย์ก็ไปทำสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนบ้านนอก บ้านนอกจริง ๆ บ้านจกปก อ.แม่ระมาด เงินส่วนที่ได้จากค่าสอนจากรามนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สละและตั้งใจทำให้เด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงเยาวชนและการที่เราได้ร่วมประโยชน์เพื่อการศึกษาครั้งนี้อาจารย์ปรารถนาให้บุญกุศลคุ้มครองชาววิศว ฯ ราม ครูบาอาจารย์ และลูกศิษย์ทุกๆคนให้ประสบกับความสุขความเจริญที่ดีงามตลอดไป…ส่วนศุภชัยอย่าท้อถอยกับความจริง มันเกิดขึ้นแล้ว มั่นใจในความบริสุทธิ์ใจ อาจารย์และเพื่อนๆเอาใจช่วยเสมอ..ส่งข่าวด้วยล่ะ

http://dttgeology.wordpress.com

January 21, 2011 we had been to the ancient quarry of the temple of Chetupon, Mueng Kow Sukhothai Heritage Culture, it was a master piece assignment for the class of cve 208 Sukhothai Branch of Ramkamhaeng University.  We’re so sorry about the car accident of Kijpoom, who waits for an operation at the hospital.  Last year on 27 December 2010, the car was used to the site


\

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s