50a, all together


 50 ปี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร พวกเรารวมใจกันทำกิจกรรม

กลุ่มชาวสวนได้เริ่มพัฒนาพื้นที่และหลัง midterm จะปรับปรุงระบบการแยกขยะและเก็บข้อมูลผลการสร้างขยะของเราทุกคน

กลุ่มวิจัยได้คำนวณอัตราส่วนผสมและคงเหลือที่จะเริ่มทำการหล่อลูกปูนและทดสอบ หลังจากสอบ midterm

สัญญลักษณ์ Download จาก www.unigang.com

A bridge over a troble water.

เดินจากหลังรามคำแหงระหว่างทางเจอป้ายนี้ เก็บรูปมาให้ดูค่ะ

Advertisements
Posted in: Uncategorized

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s