RAM #2 Rock Sample


ให้ทุกกลุ่มนำตัวอย่างหินมาในชั้นเรียน งานที่ให้ทำคือทำโจทย์ในเอกสารประกอบการเรียน

เจอกันอาทิตย์ที่ 27 มิ.ย. การมาเข้าร่วมทำกิจกรรมในชั้นถือว่าได้แบ่งปันประสบการณ์ โปรแกรมวันอาทิตย์จะเริ่มจากการให้ความรู้เรื่อง การป้องกันลาดslope โดยรุ่นพี่ที่ทำงานในสนามประสบการณ์ตรง เจอกันค่ะ

~proof~

Advertisements
Posted in: Uncategorized

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s